+371 268 10330
Izvēlēties Transportlīdzekli
Produktu katalogs

Privātuma (sīkdatņu) politika un datu aizsardzība

1. Vispārējie nosacījumi.

1.1.  UAB "Signeda" (turpmāk tekstā - "Sabiedrība"), cienot savus klientus, tostarp vietnes https://www.signeda.lv/ (turpmāk tekstā - "Vietne") lietotāju un pircēju (turpmāk - "Klienti"), tiesības uz privātumu, apņemas nodrošināt personas datu aizsardzību un to, kā datu subjektu tiesību nodrošināšanu.
1.2. Šī privātuma politika reglamentē galvenos visu Sabiedrības klientu personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus un kārtību.
1.3. Izmantojot Sabiedrības Tīmekļa vietni vai pakalpojumu, vai pērkot Sabiedrības piedāvātās preces, Jūs sniedzat uzņēmumam savus personas datus, piekrītat šai konfidencialitātes politikai (izņemot datu apstrādes darbību, kam būs nepieciešama atsevišķa Jūsu piekrišana). Tiek uzskatīts, ka Klienti iepazinušies ar Privātuma politiku, ja reģistrējoties Tīmekļa vietnē, klientu sistēmā zem šā politikas teksta atzīmē lauciņu. Ar privātuma politiku atkārtoti var iepazīties Tīmekļa vietnē https://www.signeda.lv/privatuma-politika.
1.4. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ņemam vērā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes reglamentu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību kārtojot  personas datus un brīvu šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EB (turpmāk tekstā - "Reglaments"), Lietuvas Republikas personas datu aizsardzības likumu (turpmāk tekstā - ADTAI "), Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likumu (turpmāk - " ESL "), un citus pielāgojamus tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, nosacījumus.

2. Privātuma politikā izmantojamie jēdzieni.

2.1. Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu, kura identitāte ir noteikta vai identitāti var noteikt (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti var noteikt ir persona, kuras identitāti var tieši vai netieši identificēt, pirmkārt saskaņā ar identifikatoru, piemēram, vārdu un uzvārdu, personas identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus un tiešsaistes identifikatoru, vai saskaņā ar vienu vai vairākiem šīs  fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitātes pazīmi.

2.2. Datu subjekts - fiziska persona - Sabiedrības klients (tostarp Tīmekļa apmeklētāji), kura personas datus vāc Sabiedrība.

2.3. Datu subjekta piekrišana – nozīmē jebkādu skaidri izteiktu, nepārprotamu, pienacīgi paziņotā datu subjekta gribas izpausmi paziņojumā, kurā viņš piekrīt personas datu apstrādei, kas attiecas uz viņu.

2.4. Datu apstrāde - jebkāda  automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu vākšanu veiktā operācija vai sekojoša operācija, kā datu vākšana, reģistrēšana, šķirošana, uzglabāšana, adaptēšana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana pārraidīšana, izplatīšana vai citādi padarot pieejamu, kā arī saskaņojums vai apvienojums kopā ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

2.5. Datu kārtotājs - fiziskā vai juridiskā persona, valsts iestāde, aģentūra vai jebkura cita struktūra, kas Datu apstrādātāja vārdā kārto personas datus.

2.6. Datu pārvaldnieks – UAB ‘’Signeda’’, uzņēmums kas reģistrēts saskaņā ar LR  likumiem. uzņ. kods 135685159, biroja adrese Baltijos g. 39, Jonučių k., LT-53305 Kauņas r.

2.7. Sīkdatne (ang. cookie) - neliela teksta informācijas daļina, kas automātiski tiek veidota Tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā un tiek saglabāta Jūsu datorā vai citā ierīcē.

2.8. Tiešais mārketings – darbība,  uz pastu, telefonu vai izmantojot citus tiešos līdzekļus, lai piedāvātu preces vai pakalpojumus personām un (vai) lūgtu viņu viedokli par piedāvāto preci un pakalpojumu.

3. Kāda veida Jūsu personas datus mēs apkopojam?

3.1. Uzņēmums apkopo un turpina kārtot šos Jūsu personas datus, ko Jus paši sniedzāt reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai), pērkot preces vai pasūtot pakalpojumus Tīmekļa vietnē vai citā veidā: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese,  tālruņa nr., dati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, pasūtījuma informāciju, kontu numuri, informācija par maksājumiem, informācija par piekrišanu vai nepiekrišanu par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, paroles, jebkuri citi dati, ko Jūs  sniedzat papildu ar pašiniciatīvu, reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un / vai iegādājoties preces. Jūsu personas datus uzglabā Sabiedrība mūsu sadarbības laikā un 10 (desmit) gadus pēc sadarbības beigām.

3.2. Jūsu personiskie dati, kas apkopoti un kurus Jūs sniedzāt netieši, reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai) pērkot preces  Tīmekļa vietnē, Sabiedrība  kārto arī tālāk, proti, šie dati ir automātiski savākti no Jūsu izmantojamiem datoriem  un (vai) mobilajām ierīcēm. Jums pieslēdzoties pie Tīmekļa vietnes: pieslēgšanās IP adrese un laiks, lietotāja izmantojamā pārlūkprogramma un tās versija, tīmekļa vietnes ko esat apmeklējuši pirms ieiešanas mūsu Tīmekļa vietnē, dati par pakalpojumu izmantošanu un tml. Šos datus uzglabā Sabiedrība mūsu sadarbības perioda laikā, un atkarībā no datiem, līdz vienam gadam no šī perioda beigām. Šos datus var uzglabāt ilgākā laika periodā, ja šādam saglabāšanas periodam ir citi juridiski pamatojumi.

4. Kādos nolūkos tiek apstrādāti Jūsu personas dati?

4.1. Sabiedrība kārto agrāk minētos Jūsu datus šādos datu kārtošānas nolūkos: Sabiedrības klientu identificēšanai tās informācijas sistēmās, reģistrējoties Tīmekla vietnē  vai pieslēdzoties  savā kontā, pakalpojumu un / vai preču pirkšanas apstrādei un administrēšanai, ar pakalpojumu pasūtīšanu saistīto grāmatvedības dokumentu administrēšanai, preču piegādes izpildei, lai sazinātos ar Jums, līgumsaistībām, tiešā mārketinga nolūkos (tikai ar iepriekšēju datu subjekta piekrišanu).

5. Kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati?

5.1. Sabiedrība nodrošina, ka Jūsu personas dati būs: kārtojami likumīgi, taisnīgi, skaidriem un likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk apstrādāt ar šiem nolūkiem nesavienojamā nozīmē, adekvāti, pienācīgi un tikai tādi, kas nepieciešami, lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, kuru dēļ tie tiek apstrādāti, precīzi un ja nepieciešams atjaunināti, apstrādājami tādā veidā, piemērojot attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību, personas datu drošību, tostarp datu aizsardzību pret neatļautu apstrādi vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu zaudējumu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

6. Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Jums ir  šādas zemāk norādītas datu subjekta tiesības, kuras mēs īstenosim, saņemot no Jums lūgumu pa  (e-Pastu: gdpr@signeda.lt, nosūtot  pa pastu, adrese Baltijas st 39, Jonučių k, LT-53305 Kauņas r)
6.1. Pareizi apstiprinot savu identitāti:

6.1.1. iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādi,

6.1.2. pieprasīt labot nepareizus personas datus, kas attiecas uz Jums,

6.1.3. pieprasīt, lai Jūsu nepilnīgie personas dati tiktu papildināti;

6.1.4. pieprasīt Sabiedrībai izdzēst ar Jums saistītus personas datus, ja:

6.1.5. tie vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tie tika savākti vai citādi apstrādāti;

6.1.6. Jūs atceļat piekrišanu un nav citu juridisku pamatu Jūsu personas datu apstrādei;

6.1.7. personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;

6.1.8. Un pārējos Reglamentā noteiktos iemeslos;

6.1.9. pieprasīt Sabiedrībai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

6.1.10. saņemt ar Jums saistītus personas datus, ko Jūs norādījāt Sabiedrībai sistematiskā, bieži lietotā un datorlasāmā formāta (Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība nodod Jūsu personas datus citam datu apstrādātājam);

6.1.11. nepiekrist, ka ar Jums saistītie personas dati tiktu apstrādāti (piem. Sakarā ar tiešo marketing vai citādi).

6.2. Informējam, ja Jūs, domājat, ka Jūsu, kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas, varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai. Plašāka informācija par Valsts datu aizsardzības inspekciju un sūdzību izskatīšanu varat atrast šeit: https://www.ada.lt/

7. Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos.

7.1. Mēs nosūtīsim Jums Sabiedrības biļetenus pa e-pastu  un / vai pajautāsim par esošo pakalpojumu kvalitāti, tikai ar iepriekšēju Jūsu piekrišanu un saskaņā ar Reglamenta nosacījumiem.

7.2. Šie Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs

7.3. Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkos ir uzglabājami līdz laikam, kamēr Jūs neesat iesnieguši atteikumu saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

8. Kam tiek sniegti Jūsu personas dati?

8.1. Sabiedrības darbiniekiem ir piekļuve Jūsu personīgajiem datiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams viņu pienākumu izpildei, un tikai ar darbinieku pienākumu ievērot konfidencialitātes prasības.

8.2. Sabiedrība var sniegt Jūsu personas datus: tiesībaizsardzības iestādēm, ja tam ir juridisks pamats, atbildot uz valsts iestāžu un tiesas oficiāliem pieprasījumiem, bet tikai pēc šo pieprasījumu likumības pārbaudīšanas, citām trešajām personām ar Jūsu piekrišanu.

8.3. Mēs izmantojam tikai tos kārtotājus, kas nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai datu apstrāde atbilstu Reglamenta prasībām un būtu nodrošināta Jūsu kā datu subjektu tiesību aizsardzība.

8.4. Pievēršam uzmanību, ka iepriekš minētajiem datu apstrādātājiem ir tiesības kārtot Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.

8.5. Datu apstrādātājs nedrīkst izmantot citu datu apstrādātāju bez iepriekšējas konkrētas rakstiskas vai vispārējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas.

8.6. Jūsu personas dati, kas attiecas uz attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Jums, var tikt sniegti citām valstīm (tostarp trešajām valstīm), bet tikai ar Jūsu piekrišanu.

9. Izmantojamās sīkdatnes

9.1. Lai uzlabotu Jūsu pieredzi, apmeklējot Vietni, mēs izmantojam sīkfailus (ang. cookies - nelielus teksta informācijas elementus, kas tiek automātiski izveidoti, pārlūkojot vietni un tiek saglabāti Jūsu datorā vai citā ierīcē. Sīkdatnes palīdz nodrošināt netraucētu vietnes darbību, ļauj  pārraudzīt Vietnes apmeklējumu ilgumu, biežumu un apkopot statistisko informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot vietni un padarīt to ērtāku apmeklētājiem. Apmeklējot Vietni, Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties izmantot sīkfailus. Ja nepiekrītat ka Jūsu datorā vai citā ierīcē būtu ierakstāmas sīkdatnes, Jūs jebkurā laikā varat atcelt piekrišanu to izmantošanai pēc iestatījumu maiņas un saglabāto sīkdatņu dzēšanas. Vietnē mēs izmantojam šādas Sīkdatnes:

10. Vietnē sniedzamās saites.

10.1. Vietne ietver saites uz trešo pušu vietnēm, tiesību aktiem, kā arī saites uz sociālajiem tīkliem. Jāņem vērā, ka trešo pušu vietnes, kuru saites ir ievietotas Vietnē, ir pakļautas šo vietņu privātuma politikai, un Sabiedrība nav atbildīga par šo vietņu sniegtās informācijas saturu, to darbību un privātuma politiku.